ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣH
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

TOURIBOOST - Reorienting tourism education with digital, social and intercultural
competences to support local stakeholders tackle strategic innovation in
heritage tourism, 2018-1-TR01-KA203-058344 

Παρακαλούμε κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ 

Copyright ©Artifactory All rights reserved.
Using Format